Pedagogická činnost

Ústav zajišťuje výuku v magisterském studiu na FVL (Klinická genetika), FVHE (Speciální genetika) a FaF (Genetika pro farmaceuty) VFU a doktorském studijním programu v oboru Chov a genetika zvířat. Ústav je dále školícím pracovištěm pro zpracování diplomových prací a DSP Přírodovědecké fakulty MU v Brně. V budoucnosti bude zahájena výuka v bakalářském programu Produkce a hygiena potravin. Učitelé ústavu se podílejí na výuce specializovaných témat v jiných disciplínách.