CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček / Zaměstnanci / Oddělení vnitřních chorob

Oddělení vnitřních chorob

Oddělení vnitřních chorob

Vedoucí oddělení

doc. MVDr. Michal CRHA, Ph.D.

Akademičtí pracovníci a studenti DSP

MVDr. Dagmar BŘÍNEK KOLAŘOVÁ
MVDr. Zita FILIPEJOVÁ, Ph.D.
MVDr. Marie GOLIS
MVDr. Martin HOŠEK
MVDr. Mgr. Kateřina CHVÁTALOVÁ, Ph.D.
MVDr. Dagmar KOTLÍKOVÁ
MVDr. Natálie LUKÁŠOVÁ
MVDr. Pavel SCHÁNILEC, Ph.D.
MVDr. Miloš VÁVRA, Ph.D. 
MVDr. Kateřina VESELÁ

Veterinární technici a ošetřovatelé zvířat

Vendula BUČKOVÁ
Michaela CRHOVÁ
Michaela KLENOVSKÁ
Kateřina SLEZÁKOVÁ
Alena ŠENKÝŘOVÁ
Eva ŠMAHELOVÁ

Charakteritika pracoviště

Historie a významné  osobnosti z historie kliniky

Mezi nejvýznamnější osobnosti a představitele veterinární interní medicíny patřil profesor František Král, významný internista a dermatolog, který dosáhl světového věhlasu zejména po emigraci do USA v roce 1948. Narodil se v roce 1892 v jihočeských Albrechticích nad Vltavou, vystudoval veterinární medicínu ve Vídni, kde se stal asistentem podkovářského ústavu. Od založení I. interní kliniky v Brně byl jejím prvním vedoucím. Je považován za zakladatele veterinární dermatologie, a to nejen u nás, ale i ve světovém měřítku. Vydal několik knižních publikací a jako profesor veterinární fakulty univerzity ve Filadelfii založil Americkou asociaci veterinárních dermatologů a stal se jejím prvním a později čestným prezidentem. Byl zván k přednáškám po celém světě, ocenění své práce v rodné zemi se však během života nedočkal.
Profesor Jaroslav Konrád byl další významnou osobností české veterinární medicíny, jehož život je spjat s I. interní klinikou. Narodil se v roce 1926 v Lutové a podobně jako prof. Král je i on jihočeským rodákem. Promoval na Vysoké škole veterinární v roce 1950. Od roku 1966 až do roku 1990 byl vedoucím I. interní kliniky. Ve své práci se zaměřil zejména na diagnostiku, terapii a profylaxi chorob kožešinových zvířat. Sepsal řadu monografií i mezinárodních učebnic a stal se na poli veterinární medicíny mezinárodně uznávanou osobností. V letech 1990 – 1994 byl prvním rektorem po obnovení demokracie v naší zemi. Byl u zrodu vícefakultní vysoké školy, která posléze získala statut univerzity.

Z dalších osobností nelze nevzpomenout profesora Karla Šobru, který byl přednostou kliniky v letech 1948 – 1964 a docenta Martina Brože pověřeného vedením pracoviště v letech 1964 – 1966. Mezi naše učitele a významné představitele veterinární medicíny lichokopytníků patří nesporně také prof. Josef Zakopal, který vedl I. interní kliniku v letech 1990 – 1993. Za jednoho z nejlepších internistů je považován docent Stanislav Husák, skromný člověk a excelentní diagnostik.

I. interní klinika byla ustanovena současně se vznikem našeho vzdělávacího učiliště a podle vídeňského vzoru se orientovala na výuku diagnostiky a terapie vnitřních chorob sudokopytníků, masožravců, hlodavců a drůbeže. Součástí řešené problematiky byly rovněž nemoci kůže a kožních derivátů, ale také infekce cílové skupiny zvířat. Prvním vedoucím kliniky od jejího založení přes dobu okupace až do roku 1948 byl profesor František Král. Po jeho emigraci byl vedoucím I. interní kliniky profesor Karel Šobra. V letech 1964 – 1966 byl vedením pověřen doc. Martin Brož. Klinika ve své historii nikdy netrpěla nedostatkem ambulantních ani hospitalizovaných pacientů, kteří byli hojně využíváni v praktické výuce. V 50. – 60. letech minulého století se jednak jako samostatná disciplína vyčlenila klinická propedeutika a došlo k vytvoření samostatné Katedry chorob drůbeže. Jejím prvním vedoucím se stal prof. Bedřich Klimeš. Od října 1966 až do roku 1990 byl vedoucím I. interní kliniky prof. Jaroslav Konrád. V 70. a 80. letech minulého století byla I. interní klinika součástí Katedry diagnostiky, terapie a prevence, kterou vedl prof. Přemysl Jagoš. V tomto období byla problematika zvířat zájmových chovů ve stínu medicíny hospodářských zvířat. Ke zlomovému vývoji došlo po roce 1989, kdy klinika získala opět svoji samostatnost. Když se v roce 1990 stal prof. Konrád prvním porevolučním rektorem naší univerzity, byl za přednostu I. interní kliniky vybrán prof. Josef Zakopal. Po jeho odchodu do důchodu byl na základě výběrového řízení v letech 1993 - 1999 přednostou prof. Miroslav Svoboda. Poté došlo ke změně organizační struktury klinik podle druhu zvířat.

Klinická činnost

Pro odbornou a chovatelskou veřejnost fungují na oddělení všeobecná ambulance vnitřních chorob, dermatologie, gastroenterologie, hepatologie, endoskopie, kardiologie a pulmonologie, nefrologie a urologie, neurologie a poruchy chování, onkologie a endokrinologie. Součástí oddělení jsou dvě hospitalizační jednotky pro psy, jedno hospitalizační oddělení pro kočky (vybavená kočičími feromony) a prostorově i přístupem oddělená ambulance a izolační oddělení pro zvířata podezřelá či trpící infekcemi. V těchto prostorech se léčí pacienti, u kterých jejich stav nedovoluje léčbu v domácím prostředí či léčbu ambulantní a je u nich nutná terapie na více dní. Hlavní činností lékařů na hospitalizaci je stabilizace pacientů (pomocí infuzní terapie a aplikace léků nitrožilně nebo jinými způsoby), jejich monitoring a diagnostika onemocnění, která lze poté řešit specifickými postupy, které jednotliví specialisté doporučují.

Všeobecná ambulance vnitřních chorob

Zajišťuje pro chovatelskou veřejnost standardní veterinární služby pro psy a kočky. Kromě ošetření běžných chorob provádí preventivní prohlídky, vakcinaci (očkování) psů a koček, vyšetření zvířat před výstavou, závody nebo výjezdem do zahraničí, odběry krve pro stanovení protilátek proti vzteklině, vyšetření zvířete, které poranilo člověka, čipování pro nezaměnitelnou identifikaci zvířat včetně vystavení Europasu. V ambulanci provádíme konzultační činnost a prodej přípravků proti zevním parazitům a na preventivní odčervení psů a koček. Majitelům koček nabízíme testování zvířat proti komplexu virové leukemie koček (FeLV) a virové imunodeficienci koček (FIV). Další nabídkou je speciální konzultační činnost pro stárnoucí a stará zvířata, tzv. program pro seniory. Senior program je určený hlavně pro psy a kočky vyšších věkových kategorií. Jedná se o klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve a vyšetření moči. Tímto způsobem můžeme odhalit některá onemocnění ještě před nástupem klinických příznaků (např. onemocnění jater, selhání ledvin). To může vést k časnějšímu zahájení léčby a tak i zvýšení šance vyléčení a zlepšení prognózy. Abychom podpořili tato preventivní vyšetření, nabízíme tento komplex za zvýhodněnou cenu.

Dermatologie

Onemocnění kůže a kožních derivátů (uši, drápy, nosní houba, polštářky, speciální žlázy) je v dnešní době stále častějším zdravotním problémem psů a koček, a nejedná se jenom o kosmetický problém. Mnoho nemocí kůže se vyskytuje samostatně, ale některé z nich můžou být i projevem vnitřního onemocnění. Dermatologická ambulance zabezpečuje základní dermatologické vyšetření (kožní seškraby, trichoskopie, cytologické vyšetření), vyšetření Woodovou lampou na přítomnost plísní, kultivaci plísní a bakterií (včetně citlivosti), tenkojehelnou aspirační biopsii, biopsii kůže a histopatologické vyšetření bioptátu, příp. další diagnostické a terapeutické úkony. U pacientů s podezřením na alergii (hypersenzitivitu) provádíme intradermální alergický test, příp. další diagnostiku s následnou poradenskou činností a desenzibilizační terapií. Dále provádíme vyšetření a ošetření všech kožních derivátů včetně otoskopického, resp. endoskopického vyšetření ušních boltců a zevních zvukovodů.

Gastroenterologie, hepatologie, endoskopie

Nemoci trávicího systému patří v medicíně psů a koček mezi nejčastější. V rámci této specializace nabízíme prohloubenou diagnostiku onemocnění gastrointestinálního traktu, jater a slinivky břišní s využitím moderní laboratorní a zobrazovací techniky. Samozřejmou součást celkového vyšetření představuje cytologické vyšetření otiskového preparátu sliznice rekta, bakteriologické vyšetření rektálního výtěru, parazitologické vyšetření trusu a v indikovaných případech test okultního (skrytého) krvácení, stanovení TLI (trypsin a trypsinogen v séru), cPL a fPL (specifická psí a kočičí pankreatická lipáza), diagnostiku Helicobacter spp. (ureázový test prostřednictvím laboratoře, histologické vyšetření bioptátů sliznice žaludku) a další. Standardní součást diagnostiky, příp. terapie zejména chronických onemocnění trávicí trubice představuje využití endoskopické techniky. S moderním endoskopickým vybavením (rigidní fibroskopy fy Storz a flexibilní fibroskopy a videoendoskopy fy Olympus) jsme schopni stanovit definitivní diagnózu četných onemocnění jícnu, žaludku, duodena, příp. proximální části jejuna, tlustého střeva, event. ilea. Diagnostika se kromě vizuálního posouzení opírá o histopatologické nebo cytologické vyšetření bioptátů a laboratorní vyšetření odebraných tekutin. Endoskopická technika umožňuje také odstraňovat cizí tělesa, dilatovat striktury (např. jícnu, rekta), odstraňovat polypy a stavět krvácení. Pacientům, kteří nepřijímají nebo nemohou přijímat krmivo, jsme schopni v rámci nutriční podpory zavést permanentní sondu vyvedenou perkutánně, tedy na povrch kůže (z jícnu – ezofagostomii, ze žaludku – gastrostomii). Endoskopie dýchacích a močových cest je popsána u příslušných specializací. Při podezření na onemocnění jater jsme schopni kromě základního panelu vyšetření zajistit vyšetření pre- a postprandiálních hladin žlučových kyselin, amoniaku, koagulační testy a ve spolupráci s oddělením zobrazovací diagnostiky ultrasonografické vyšetření včetně biopsie jater. Nemocemi trávicího traktu a endoskopií v celém rozsahu se zabývá MVDr. Miloš Vávra, Ph.D.

Kardiologie a pulmonologie

Stěžejní činností je diagnostika a terapie u pacientů s chlopňovými vadami srdce, dilatační kardiomyopatií, poruchami srdečního rytmu, dále péče o nemocné s těžkými formami srdečního selhání, kterým nabízíme hospitalizační zařízení včetně jednotky intenzivní péče. Máme k dispozici dva diagnostické veterinární EKG (Seiva a Cardy) se zátěžovým zařízením pro vyšetření povrchových elektrických potenciálů srdce, přístroje pro neinvazivní měření krevního tlaku (oscilometrie a doppler) i Holter (Mortara) pro dlouhodobé sledování činnosti srdce (24 hodin). K dispozici je také ultrazvuk střední - vyšší třídy (Aloka Prosound CV 7) umožňující vyšetření srdce a hrudníku s možností zobrazení: M-mode, dvourozměrné vyšetření, barevné mapování, spektrální doppler, tkáňový doppler, kontrastní echokardiografie a stresová echokardiografie. Jsme schopni vyšetřit i jiné druhy pacientů jako jsou fretky, činčily, morčata apod. pro Kliniku chorob plazů, ptáků a drobných savců. Kardiologie dále zajišťuje i kardiologická předoperační a preventivní vyšetření. Ve spolupráci s oddělením zobrazovacích metod nabízíme také rentgenologické vyšetření pro hospitalizované i ambulantní pacienty, dále spolupracujeme s oddělením chirurgie a ortopedie, které provádí operační intervence u pacientů s vrozenými vadami srdce (perzistentní ductus arteriosus, stenózy a jiné). Z endoskopických diagnostických metod provádíme rinoskopii, nazofaryngoskopii, laryngoskopii včetně posouzení funkčních změn hrtanu, tracheobronchoskopii s odběrem vzorků (biopsie, bronchoalveolární laváž). Činnost této ambulance zajišťují Dr. Carlos Agudelo, Ph.D. a MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.. Endoskopii dýchacích cest provádí MVDr. Miloš Vávra, Ph.D.

Nefrologie a urologie

V rámci této specializace nabízíme prohloubenou diagnostiku onemocnění ledvin a vývodných cest močových zahrnující komplexní klinické vyšetření se zaměřením na močový aparát, hematologické a biochemické vyšetření krve, kompletní vyšetření moči a močového sedimentu včetně kultivace moči a další diagnostiku, např. zprostředkované mineralogické vyšetření močových kamenů. Úzce spolupracujeme s dalšími odděleními (rentgenologická a ultrasonografická diagnostika) a s dalšími specializacemi, např. při řešení pacientů s onemocněním prostaty psů. Transuretrální cystoskopii jsme s ohledem na technické vybavení schopni provést u všech fen a jedinců samčího pohlaví o hmotnosti vyšší než 5 kg. Značný podíl naší odborné spolupráce spočívá v cílené terapii, příp. stabilizaci akutních pacientů v rámci hospitalizace. Zabýváme se rovněž dietoterapií včetně dietetického rozpouštění močových kamenů. Zvláštní kapitolu tvoří podpora programu pro seniory – viz všeobecná ambulance vnitřních chorob. Za pacienty s postižením močových orgánů a tuto specializaci odpovídá MVDr. Barbora Hřibová, Ph.D.

Neurologie a poruchy chování

Mezi stěžejní činnosti patří neurologické vyšetření zaměřené na pacienty s postižením centrálního i periferního nervového systému a poruchami chování psů a koček. Jedná se zejména o diagnostiku a terapii infekčních onemocnění nervového aparátu (např. boreliózy, klíšťové meningoencefalitidy, anaplazmózy, toxoplazmózy, neosporózy a dalších), epilepsie, poruch vědomí, diagnostiku onemocnění vnitřního a středního ucha (včetně vyšetření hluchoty tzv. BAEP), mozečku (poruchy koordinace pohybu a rovnováhy, slabost) apod. Dále se zabýváme diagnostikou a terapií onemocnění periferních nervů a svalů (obrny a ochrnutí jednotlivých částí těla nebo celková ochrnutí), diagnostikou onemocnění meziobratlových plotének, přičemž chirurgické řešení se provádí na specializovaném chirurgickém oddělení. Součástí diagnostiky je i odběr a vyšetření mozkomíšního moku vč. kvantitativní a kvalitativní cytologie a ve spolupráci s Klinickou laboratoří pro malá zvířata jeho biochemické vyšetření. Neurologie je vybavena elektromyografem (dvoukanálový EMG Keypoint Portable EMG/EP). Řadu vyšetření provádíme ve spolupráci s oddělením zobrazovací diagnostiky. Jedná se především o RTG diagnostiku a počítačovou tomografii (CT). Za pacienty s neurologickými problémy a poruchami chování po odborné stránce odpovídá MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D.

Onkologie

Výskyt onemocnění nádorového původu se u psů a koček zvyšuje do té míry, že bylo zapotřebí zabývat se touto problematikou samostatně. V rámci této specializace provádíme diagnostiku a management onkologických a hematoonkologických onemocnění (např. maligní lymfom, leukemie), ale i solidních nádorů, odběr vzorků metodou neaspirační a aspirační tenkojehelné biopsie, cytologické vyšetření mízních uzlin, popř. dalších tkání, aspirační biopsii kostní dřeně, imunofenotypizaci metodou průtokové cytometrie (spolupráce s VÚVeL Brno, v.v.i) a imunohistochemie (spolupráce s ústavem patologické morfologie FVL VETUNI). Výsledky těchto vyšetření pomáhají určit typ hematopoetické malignity a rozšíření nemoci v těle, od čehož se odvíjí prognóza onemocnění. Na klinice jsou rozpracovány i možnosti chemoterapie a ve spolupráci s experimentálními pracovišti postupně zavádíme též modernější způsoby léčby.

Endokrinologie

Přestože hormonální poruchy nepatří mezi nejčastější onemocnění malých zvířat, v poslední době se s nimi v klinické praxi setkáváme stále častěji. K nejčastějším hormonálním onemocněním u psů a koček patří cukrovka (diabetes mellitus), snížená anebo zvýšená činnost štítné žlázy (hypotyreóza a hypertyreóza), chronický nadbytek anebo nedostatek kortikoidních hormonů (Cushingův syndrom a Addisonova choroba). Diagnostika nemocí endokrinního systému bývá často komplikovaná a nákladná. Kromě důkladné anamnézy získané od majitele a klinického vyšetření provádíme odběry krve na specifické endokrinologické vyšetření (stanovení hormonů štítné žlázy T4 a TSH pomocí specifických setů pro psy, stanovení estradiolu, progesteronu, testosteronu a bazální koncentrace kortizolu), Stanovení poměru kortizol/kreatinin v moči pro diagnostiku hyperadrenokorticizmu (Cushingova syndromu), dynamické funkční testy k diagnostice snížené (Addisonova nemoc) nebo zvýšené (Cushingův syndrom) produkci hormonů nadledvin (ACTH stimulační test, dexametazonový supresní test), provádíme odběr krve na stanovení koncentrace fruktosaminu pro diagnostiku cukrovky u koček. Vyšetření je vhodné zejména k rozlišení diabetu (cukrovky) od stresové hyperglykémie, která je u koček velmi častá. V diagnostice spolupracujeme se specializovanou dermatologickou ambulancí a u sporných případů nabízíme biopsii kůže k potvrzení endokrinního onemocnění jako důvodu kožního onemocnění. Ve spolupráci s oddělením zobrazovacích metod a s oddělením chirurgie můžeme u indikovaných případů diagnostiku doplnit o ultrasonografické vyšetření a počítačovou tomografií (CT). U posledně jmenovaného je však třeba počítat s celkovou anestezií. Ve spolupráci s oddělením reprodukce řešíme poruchy pohlavních hormonů a případů transientního diabetu. Zajišťujeme terapii a dlouhodobý management jednotlivých endokrinologických onemocnění.