CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček / Zaměstnanci / Oddělení chirurgie a ortopedie

Oddělení chirurgie a ortopedie

Oddělení chirurgie a ortopedie

Vedoucí oddělení

prof. MVDr. Alois NEČAS, Ph.D., MBA

Akademičtí pracovníci a studenti DSP

doc. MVDr. Michal CRHA, Ph.D.
MVDr. Petra FEDOROVÁ
MVDr. Tomáš FICHTEL, Ph.D. 
MVDr. Veronika FOJTÍKOVÁ
MVDr. Jana LORENZOVÁ, Ph.D. 
MVDr. Markéta MRÁZOVÁ, Ph.D.
MVDr. Andrea NEČASOVÁ
MVDr. Lukáš NOVÁK, Ph.D.
MVDr. Bc. Matěj PAVLÍK
MVDr. Alena POMPOVÁ
MVDr. Aneta RADÓ
MVDr. Michal RADÓ
MVDr. Petr RAUŠER, Ph.D.
MVDr. Robert SRNEC, Ph.D. 
MVDr. Laura STAŇKOVÁ
MVDr. Iva TROJANOVÁ, Ph.D. 
MVDr. Lucie URBANOVÁ, Ph.D. 
MVDr. Jana VÁCLAVLÍKOVÁ, Ph.D.

Veterinární technici a ošetřovatelé zvířat

Ivona DOLNÍKOVÁ
Ing. Helena GRITZBACHOVÁ
Kamil JAEGER
Jana JAEGEROVÁ
Irena LÉHAROVÁ
Michaela ŠKRDLOVÁ

Charakteristika pracoviště

Chirurgické obory patří mezi tradiční a stěžejní klinické disciplíny veterinární medicíny a na naší alma mater jsou tradovány od jejího založení. Stejně jako všechny obory se i chirurgie velmi rychle vyvíjela. Pro rozvoj chirurgie a ortopedie malých zvířat u nás byl pak významným historickým mezníkem rok 1989, tedy „sametová revoluce“, a s ním spojený rychlý rozvoj do té doby uměle potlačované medicíny u malých zvířat. Současná chirurgie a ortopedie malých zvířat se ubírá cestou miniinvazivity a je založena na šetrném přístupu k operovaným tkáním se snahou o co nejmenší traumatizaci, omezení bolesti u pacientů v perioperačním období, zrychlení rekonvalescence a zkrácení doby hospitalizace. Většina moderních chirurgických a ortopedických zákroků je v dnešní době založena na endoskopicky asistovaných výkonech (artroskopie, laparoskopie, torakoskopie, katetrizace cév) a často i mikrochirurgii, vyžadujících nejen špičkové a drahé přístrojové vybavení, ale především vysokou erudici a praktické zkušenosti. Svou roli při volbě endoskopicky asistovaných zákroků hraje bezesporu i estetické hledisko spojené s malou operační ránou, a tudíž i jizvou. Oddělení chirurgie a ortopedie KCHPK FVL na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno dnes disponuje nejen jedním z nejmodernějších sálových traktů v rámci veterinárních pracovišť na světě, technickým a materiálním vybavením k provádění i těch nejnáročnějších chirurgických zákroků, ale i špičkovými odborníky v daném oboru. Chirurgické oddělení se rovněž neobejde bez moderních zobrazovacích metod (především vysokofrekvenční rtg, ultrasonografie, computerová tomografie apod.), a proto je v klinické praxi i ve výzkumných projektech úzce navázáno na Oddělení zobrazovacích metod. Na oblast vědy a výzkumu klade naše pracoviště v současné době velký důraz.

Historie a významní profesoři v oboru chirurgie a ortopedie

Při založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1918 byla vytvořena samostatná Klinika chirurgická a oční, a dále Onychologický ústav. Prvním profesorem a přednostou chirurgické a oční kliniky byl prof. Dr. Karel Pardubský, který kliniku vybudoval a vedl do roku 1945. V letech 1937 až 1945 působil jako rektor. Prvním přednostou onychologického ústavu byl prof. Dr. Alois Hanslian. Jako představitel oboru s tehdejším podstatným významem pro praxi vykonával i řadu dalších aktivit, z nichž známé jsou Hanslianovy reformy studia veterinárního lékařství a Hanslianovo „Zvěrolékařské názvosloví“. Rektorem tehdejší Vysoké školy zvěrolékařské byl Hanslian v letech 1933 až 1935. V roce 1948 přejímá vedení jak chirurgické kliniky, tak onychologického ústavu, prof. MVDr. Emanuel Král. Na chirurgické klinice setrval až do roku 1977. Za jeho působení prošel obor řadou organizačních změn, přičemž nejvýznamějším počinem bylo v roce 1951 vytvoření nového klinického oboru a současně samostatného zkušebního předmětu „Veterinární ortopedie“, v roce 1958 pak ustanovení oddělení rentgenologie a dobudování chirurgicko-ortopedického pavilonu, který byl otevřen v roce 1981. Významným spolupracovníkem prof. Krále při rozvoji československé veterinární chirurgie byl prof. MVDr. František Jurný. Přínosem k rozvoji oboru byla zvláště jeho kniha „Veterinární chirurgie“ z roku 1949 a první česká kompletní chirurgická monografie a učebnice „Speciální veterinární chirurgie“ z roku 1958, v níž společně s prof. Králem soustředili v oboru tehdy známé poznatky. Mezi další významné představitele oboru patří nesporně prof. MVDr. Ján Kottman, CSc., který kliniku vedl v letech 1977 až 1996. K podstatnému zvýšení jeho profesionality přispělo jeho půlroční působení na Veterinární fakultě v Utrechtu v roce 1970. I když prof. Kottman zajišťoval výuku veterinární chirurgie a ortopedie v celé šíři, svůj odborný zájem soustředil na rozvinutí veterinární oftalmologie a na ortopedii sportovních a dostihových koní. K výčtu významných osobností patří i profesoři Václav Roztočil a Ladislav Němeček. Prof. MVDr. Václav Roztočil, CSc. působil na klinice od roku 1949 do roku 1989. Do povědomí domácích i zahraničních odborníků pronikl především výsledky své klinické a vědecké práce, týkající se nemocí pohybového aparátu u skotu. V letech 1964 až 1970 působil ve funkci profesora na univerzitě v Chartúmu v Súdánu. Prof. MVDr. Ladislav Němeček, CSc., bývalý zástupce přednosty a emeritní profesor VETUNI působil na chirurgické a ortopedické klinice v letech 1958 až 1998. Zaměřoval se zejména na veterinární anesteziologii a stomatologii. 

Současná chirurgie a ortopedie malých zvířat

Současná „škola“ chirurgů malých zvířat, pod vedením prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA se orientuje jednak na prohlubování znalostí v jednotlivých chirurgických specializacích, ale současně je kladen důraz i na týmovou spolupráci. Za dobu jeho působení, od roku 1989, se do praxe v naší republice zavedla řada nových operací, došlo k inovaci výuky a nezbytnou součástí rozvoje oboru se stala experimentální práce. Pracoviště úzce spolupracuje se zahraničím, a to jak v klinické oblasti, tak ve výzkumu (univerzity v Indianě, Illinois, Texasu). Na základě kontaktů prof. Nečase s takovými světově uznávanými „chirurgickými“ jmény, jako jsou Theresa Fossum, Donald Hulse, James Toombs, Karl Kraus, Brian Beale, Dominigue Griffon, Michael Willard, Paul Gerding, Matthew Miller a další, bylo možno realizovat krátkodobé i střednědobé pobyty všech stávajících chirurgických pracovníků na prestižních univerzitách v zahraničí. Z dlouhodobých pobytů lze v současné době zmínit rezidenturu MVDr. Idy Piperisové na veterinární univerzitě v Severní Karolíně, a víceletý výzkumný pobyt MVDr. Helgy Kecové, Ph.D. na univerzitě v Iowě zaměřený na oftalmologii. Přínosem výchovy této nastupující mladé generace je především získávání nových zkušeností a jejich následné předávání studentům v rámci výuky chirurgie.

Klinická činnost

Kromě klinické praxe a výuky studentů zajišťuje pracoviště i poradenskou a konzultační činnost pro chovatele a veterinární lékaře v ČR. Pracoviště se podílí na řešení grantových projektů. Aktivně se prezentuje na domácích i zahraničních kongresech a konferencích, včetně např. světového kongresu WSAVA v Praze, kongresu Světové veterinární ortopedické společnosti v Coloradu či praktických kurzech konaných v USA ve spolupráci s Tufts university, světového kongresu WVC v Praze.

V současné době na oddělení pod vedením profesora Nečase (ortopedie, artroskopie a neurochirurgie) pracují a garantují jednotlivé specializace tito spolupracovníci: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. (chirurgie měkkých tkání, laparoskopie a endoskopicky asistované zákroky), MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. (stomatologie, stomatochirurgie), MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D. (chirurgie měkkých tkání, onkologická chirurgie), MVDr. Petr Raušer, Ph.D. (anesteziologie a oftalmologie), MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. (Intenzivní péče, anesteziologie), MVDr. Robert Srnec, Ph.D. (ortopedie a neurochirurgie), MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D. (laparoskopie, chirurgie měkkých tkání).

Tradičně velmi vysokou úroveň má specializace ortopedická a neurochirurgická. Ambulantně i v rámci hospitalizačního provozu se provádí veškerá specializovaná ortopedická vyšetření. Kromě standardních chirurgických zákroků na kostech (operace zlomenin pánve a kostí končetin, korektivní osteotomie, trojitá osteotomie pánve apod.) a kloubech (traumatické i vrozené luxace kloubů, ruptury vazů, poranění menisků, vývojová onemocnění jako je osteochondróza, dysplazie kyčelního a loketního kloubu, fragmentovaný processus coronoideus apod.), je pracoviště vybaveno i pro artroskopické operace a totální endoprotézu kyčelního kloubu u psů. Oddělení je referenčním pracovištěm také pro neurochirurgické operace na páteři. Pod vedením prof. Nečase byly na chirurgickém oddělení vůbec poprvé v České republice zavedeny v roce 2001 do praxe artroskopicky asistované operace kloubů, stejně jako již v roce 1992 zmíněné operace páteře, konkrétně výhřezu meziobratlové ploténky, dále pak operace zlomenin a luxací obratlů, wobbler syndromu, atlantoaxiální luxace či syndromu cauda equina. Pracovišti patří v ČR prvenství i v úspěšně chirurgicky řešeném případu tumoru mozku u psa. Specialisty na ortopedii a neurochirurgii u malých zvířat jsou prof. Nečas a dr. Srnec.

Chirurgie měkkých tkání

V oblasti chirurgie měkkých tkání u malých zvířat pracoviště v současné době nabízí mimo rutinních ošetření ran a kýl (pupeční, inquinální, perineální, brániční apod.) také zákroky na trávicím traktu (dilatace a volvulus žaludku, enterotomie, enterektomie apod.), močovém ústrojí (operace prostaty, ledvin, močovodů a močového měchýře), operace hrudníku (zákroky na srdci, plicích). Specialistou zabývajícím se v současné době nově zavedenými miniinvazivními laparoskopickými zákroky u psů, endoskopicky asistovanými operacemi je doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., který má rovněž zkušenosti se zaváděním tracheálních stentů, jako jedné z možností řešení kolapsu trachey. Mezi spektrum nabízených chirurgických výkonů patří rovněž odstranění nádorů, rekonstrukční a plastické zákroky na kůži. Z dalších na pracovišti tradovaných a rozvíjených oblastí chirurgie měkkých tkání lze uvést chirurgickou léčbu tumorů mléčné žlázy a operace portosystémových zkratů, kterým se věnuje především MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D. Na chirurgii měkkých tkání a laparoskopicky asistované operace a preventivní laparoskopické gastropexe se specializuje také MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D.

Oftalmologie

V rámci oftalmologické specializace je klinika vybavena moderními diagnostickými přístroji, operačním mikroskopem a irigoaspiračním systémem. Nabízí chirurgická ošetření nemocí víček (entropium, ektropium), rohovky (plastika, keratektomie), slzných cest a vysoce specializované chirurgické zákroky. Běžnou součástí služeb klientům je rovněž vyšetření dědičných očních vad (např. katarakta, PRA). Na oftalmologii se specializuje především MVDr. Helga Kecová, Ph.D. (nyní na dlouhodobém pobytu v USA), která na našem pracovišti zavedla chirurgickou léčbu katarakty fakoemulzifikací a implantací nitrooční čočky. Vyšetření dědičných očních vad zajišťuje v současné době MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

Stomatologie

Pro zubní vyšetření a ošetření je oddělení vybaveno standardními přístroji a materiály převzatými z lidské stomatologie a přizpůsobenými pro potřeby veterinární. Část vybavení a instrumentária je konstruována výhradně pro účely veterinární stomatologie. Ze speciálního stomatologického vybavení jsou k dispozici dvě stomatologické soupravy osazené piezoelektrickým odstraňovačem zubního kamene (ultrazvuk), mikromotory, zubařskými turbínami a dvoucestnou stříkačkou. Jedna ze souprav je vybavena světelným systémem pro všechny pracovní nástroje. Dále jsou k dispozici polymerizační lampy pro fotokompozitní materiály, amalgamátor a zubní digitální rtg přístroj pro intraorální snímkování. Spektrum lékařských výkonů zahrnuje dentistické a stomatologické zákroky v běžném rozsahu. Standardně jsou prováděny zákroky záchovné stomatologie jako ošetření zubního kazu, endodontická ošetření, rekonstrukce poškozené skloviny (abraze a hypoplazie skloviny). Výrazně poškozené zuby lze následně rekonstruovat (rekonstrukce kovovou nebo keramickou korunkou, kompozitní dostavba). V rámci ortodontické péče jsou prováděny korekce dento-alveolárních vad (korekce patologického postavení zubů v okluzi, způsobujících zdravotní problémy). Základem stomatogické péče je pak parodontologické ošetření (odstranění zubního kamene, subgingivální kyretáž, depurace skloviny). V rámci stomatochirurgie se provádí extrakce zubů, reimplantace luxovaných zubů, ošetření zlomenin čelistí, odstranění nádorů, tonzilektomie, plastiky oronazálních píštělí, operace na tvrdém i měkkém patře, operace nosních a paranazálních dutin i slinných žláz. Stomatologií se na klinice zabývá MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

Anesteziologie a perioperační péče

Chirurgické oddělení kliniky je kompletně vybaveno inhalačními přístroji s umělou plicní ventilací a monitory, pomocí nichž lze sledovat základní vitální funkce pacienta. Pro diagnostické i chirurgické zákroky u psů a koček se používají všechny anesteziologické techniky, s ohledem na konkrétní indikaci u každého pacienta. Mimo sedace (zklidnění), se využívají i techniky lokální anestezie (včetně anestezie epidurální) nebo anestezie celkové. Průběh celkové anestezie je monitorován klinicky i přístrojově (EKG, dýchání, zásobení tkání kyslíkem nebo krevní tlak). Běžnou praxí jsou i anestezie při hrudních operacích nebo laparoskopiích s napojením pacienta na umělou plicní ventilaci. Klinika zajišťuje i anestezii vysoce rizikových pacientů – pacientů s onemocnění srdce, ledvin atd. Důraz je kladen i na perioperační analgezii. Rozvoj anesteziologie malých zvířat garantuje MVDr. Petr Raušer, Ph.D., perioperační péči pak MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D.
Oddělení chirurgie a ortopedie KCHPK FVL VETUNI je nejen referenčním pracovištěm pro Českou republiku, ale vyhledávají jej i klienti z jiných států Evropy (Slovenska, Německa, Rakouska, Holandska, Ruska, Maďarska, Polska). Toto univerzitní chirurgické pracoviště se specializuje na problematiku chirurgie a ortopedie, oftalmologie, stomatologie a anesteziologie u zvířat chovaných ze záliby, především u psů a koček. Ročně se na oddělení ošetří přibližně 5000 pacientů s ortopedickými, neurologickými a chirurgickými problémy (počet zahrnuje pouze prvotní návštěvy, přičemž nejsou započteny kontroly, revize a opakovaná ošetření apod.). Pro náhlé a pohotovostní případy je celoročně zajištěna 24hodinová služba.

Výzkum

Hlavním směrem a náplní výzkumných aktivit na Oddělení chirurgie a ortopedie jsou především projekty týkající se nových trendů v ortopedii a léčbě nemocí pohybového aparátu. Hlavním a rozsáhlým projektem s ortopedickou problematikou s dobou řešení 2006 až 2011 je projekt Národního programu výzkumu II financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde řešitelem-koordinátorem je prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA. Tento projekt NPV II byl zaměřen na „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky“. Na řešení výzkumného projektu se podílelo celkem 5 subjektů, kromě VETUNI, jakožto hlavního řešitelského pracoviště, také Lékařská fakulta MU v Brně, Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov, a Fakulta chemická VUT v Brně. Další výzkumné programy Oddělení chirurgie a ortopedie probíhají již tradičně v úzké a dlouholeté spolupráci s lékaři z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice v Brně, a to v rámci řady řešených výzkumných projektů IGA Ministerstva zdravotnictví ČR. Ve spolupráci s ortopedy z Úrazové nemocnice Brno byl rovněž řešen výzkumný projekt Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, zabývající se allotransplantací menisků. V současné době se rovněž rozvíjí výzkumná spolupráce chirurgického oddělení s Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Významnou součástí vědeckovýzkumných aktivit chirurgického oddělení kliniky je rovněž smluvní výzkum zaměřený na vývoj nových postupů a metod ve veterinárním i humánním lékařství. Příkladem je úspěšná spolupráce se společností Synthesia nebo se švédskou společností Arcimboldo. Současné výzkumné aktivity chirurgického pracoviště kliniky jsou orientovány na středoevropského projektu excelentního výzkumu CEITEC, kde se v rámci výzkumné skupiny „Chirurgie a ortopedie“ zaměřuje na vývoj a testování biomateriálů určených k implantacím do defektů tkání muskuloskeletálního systému u modelových zvířat (ve s VUT Brno) a dále na výzkum mechanismů infekčních nemocí u zvířat (v rámci spolupráce s výzkumnými skupinami CEITEC VETUNI). Probíhá rovněž spolupráce v oblasti klinického výzkumu s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), především v oblasti kardiochirurgie na animálních modelech (např. nové postupy transplantace srdečních chlopní), koordinovaná ze strany univerzity vedoucím ICRC VETUNI doc. MVDr. Michalem Crhou, Ph.D.

Autoři textu:
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Prof. MVDr. Ladislav Němeček, CSc.