EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinická laboratoř pro velká zvířata / Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat

Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat je rozdělena na sedm přednášek a sedm praktických cvičení, vždy po dvou hodinách. Celkem tedy 28 hodin výuky. 

Sylaby přednášek a cvičení

Klinická laboratoř pro velká zvířata je i výukovým pracovištěm. Zajišťuje výuku disciplíny Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat a to v 6. Semestru magisterského studia v českém i anglickém studijním programu v rozsahu 1/1 hodin týdně.
Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat
Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat je rozdělena na sedm přednášek a sedm praktických cvičení, vždy po dvou hodinách. Celkem tedy 28 hodin výuky.
Sylabus přednášek

 1. Úvod do disciplíny, význam laboratorního vyšetření v individuální a skupinové diagnostice nemocí, poruch metabolizmu a produkce
 2. Hematologické vyšetření – obecné principy hematologického vyšetření, diagnostický význam základních hematologických parametrů
 3. Laboratorní vyšetření krve a krevního séra mláďat s ohledem na posouzení kolostrální imunity a predikci zdravotního stavu mláďat
 4.  Laboratorní diagnostika poruch metabolizmu
 5. Laboratorní diagnostika disfunkcí předžaludku
 6.  Laboratorní diagnostika respiračních a průjmových onemocnění přežvýkavců a prasat
 7. Laboratorní diagnostika mastitid

Sylabus praktických cvičení

 1. Stanovení hematokritu, hemoglobinu, methemoglobinu, zhotovení a barvení krevního nátěru, stanovení leukogramu. Interpretace výsledků vyšetření
 2. Refraktometrické stanovení celkové bílkoviny krevního séra, stanovení imunoglobulinů v kolostru a krevním séru, stanovení GMT, vit. A, E. Interpretace výsledků vyšetření
 3. Zásady odběru vzorků biologického materiálu pomocí různých souprav, příprava krevní plazmy a krevního séra. Skladování vzorků a sledování změn koncentrace vybraných analytů v důsledku preanalytických chyb při odběru a uchování vzorků. Vliv teploty, časového limitu, světla a hemolýzy
 4. Stanovení acidobazické rovnováhy a základních analytů krve, krevního séra, moče, mléka. Interpretace výsledků vyšetření
 5. Laboratorní vyšetření bachorové tekutiny – stanovení pH, titrační acidity, těkavých mastných kyselin, kyseliny mléčné a počtu nálevníků. Interpretace výsledků vyšetření
 6.  Bakteriologické vyšetření sekretu horních cest dýchacích, bronchoalveolární laváže a výkalů. Detekce virových patogenů respiračních a průjmových onemocnění telat
 7. Bakteriologické vyšetření mléka, detekce hlavních patogenů mastitid.

Zkouška z Laboratorní diagnostiky u potravinových zvířat se provádí v průběhu semestru ústně a na konci předmětu písemně formou testu.