EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček / Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

V Pavilonu klinik malých zvířat se nachází moderní posluchárna s kapacitou 220 míst s bezbariérovým přístupem a nejnovější projekční technikou. 
Klinika chorob psů a koček má kromě toho 6 cvičeben s kapacitou 12–36 míst pro studenty, kde probíhá klinická a demonstrační výuka a také nově vybudované simulační centrum.
Většina praktických cvičení však probíhá přímo na všeobecných a specializovaných ambulancích, v hospitalizačním provozu a na operačních sálech.

Pregraduální studium

Péče o poraněná zvířata (garant prof. Nečas)

Jedná se o jednosemestrovou disciplínu, která je pro studenty BSP vyučována v 5. semestru (H6PE) v rozsahu – 2/0 h týdně.
Náplň disciplíny je zaměřena na neodkladné ošetření poraněných zvířat. Jednotlivé přednášky popisují ošetření zvířat s traumatem axiálního a apendikulárního skeletu, hlavy, hrudníku a břicha, některé přednášky jsou věnovány také infúzní terapii, chirurgii rány, anestezii, analgezii a monitoringu pacienta po traumatu. Výuka probíhá pouze formou přednášek. Disciplína je zakončena zkouškou skládající se z písemného testu (30 otázek).
Za výuku této disciplíny zodpovídá prof. Nečas. Z dalších učitelů kliniky se na výuce podílejí doc. Crha, dr. Fichtel, dr. Raušer, dr. Nováková, dr. Trojanová, z Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců také prof. Knotek.

Obecná chirurgie a anesteziologie (garant prof. Nečas)

Jedná se o jednosemestrovou disciplínu, která je pro studenty FVHE vyučována v 6. semestru (H1OC) a pro studenty FVL v 7. semestru českého (V1CHA) i anglického (VACHA) studijního programu ve stejném rozsahu – 2/2 h týdně.
Náplň disciplíny je zaměřena na anesteziologii zvířat, akutní medicínu a základní chirurgické principy a techniky, zejména obvazové techniky, suturu a chirurgii rány. Výuka probíhá formou přednášek, hromadných demonstrací, praktických cvičení a výuky v provozu kliniky. Disciplína je zakončena zkouškou skládající se z písemného testu, praktické zkoušky a zkoušky teoretické.
Za výuku této disciplíny zodpovídá prof. Nečas. Z dalších učitelů kliniky se na výuce podílejí doc. Crha, dr. Fichtel, dr. Fedorová, dr. Lorenzová, dr. Raušer, dr. Nečasová, dr. Srnec, a dr. Urbanová.

Zobrazovací diagnostika (garant dr. Nečas)

Tato jednosemestrová disciplína je vyučována pro studenty FVL, FVHE i anglického studijního programu v rozsahu 1 hodina přednášek a 2 hodiny cvičení týdně, tj. 15/30 h v 8. semestru. Náplň předmětu je zaměřena na radiologii a ultrasonografii malých a velkých zvířat. Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a seminářů. Na výuce se podílí pracovníci Kliniky chorob koní a pracovníci Kliniky chorob psů a koček. V 5. ročníku probíhá výuka formou klinické stáže v rozsahu 4 vyučovacích hodin na Klinice chorob psů a koček. Za výuku této disciplíny zodpovídá dr. Proks.

Klinická propedeutika zájmových zvířat (garant doc. Crha)

Chirurgie a ortopedie malých zvířat (garant prof. Nečas)

Tato disciplína je pro studenty FVL a anglického studijního programu vyučována v dvousemestrové formě.
- Chirurgie a ortopedie malých zvířat I (V1CM1) v rozsahu 1/1 týdně, tj. 12/12 h v 9. semestru
- Chirurgie a ortopedie malých zvířat II (V1CM2) v rozsahu 1/2 týdně, tj. 15/30 h v 10. semestru
Pro studenty FVHE je chirurgie a ortopedie malých zvířat vyučována ve zkrácené jednosemestrové formě.
- Chirurgie a ortopedie malých zvířat (H1OM) v rozsahu 1/1 týdně, tj. 12/12 h v 9. semestru.
Náplň předmětu je zaměřena na ortopedii, chirurgii měkkých tkání, stomatologii a oftalmologii malých zvířat. Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Speciální formou výuky jsou stáže studentů v klinickém provozu, které musí absolvovat v rozsahu 15 h. Disciplína je zakončena zkouškou skládající se z písemného testu, praktické zkoušky a zkoušky teoretické.
Za výuku chirurgie a ortopedie malých zvířat zodpovídá prof. Nečas, z dalších učitelů kliniky se na výuce předmětu podílejí dr. Crha, dr. Fichtel, dr. Lorenzová, dr. Raušer, dr. Nečasová, dr. Srnec, dr. Urbanová, dr. Novák, dr. Mrázová, dr. Šabatová

Vnitřní nemoci malých zvířat (garant doc. Crha)

Jedná se o třísemestrovou disciplínu vyučovanou na FVL v českém i anglickém studijním programu, která je v souladu s kreditovým systémem vyučována v následujícím rozsahu:
Vnitřní nemoci malých zvířat I (V1MZ1) - rozsah 1/1 týdně, tj. 15/15 hod v 8. semestru
Vnitřní nemoci malých zvířat II (V1MZ2) - rozsah 1/1 týdně, tj. 12/12 hod v 9. semestru
Vnitřní nemoci malých zvířat III (V1MZ3) - rozsah 2/2 týdně, tj. 30/30 hod v 10. semestru
Cílem vyučované disciplíny je zrekapitulovat metodiku vyšetření psa a kočky se zřetelem na jednotlivé orgánové systémy, ale samozřejmě také pacienta jako celku. Dále se zabývá odběrem biologického materiálu, diagnostikou, terapií a prevencí multisystémových a orgánových chorob malých zvířat. Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení na ambulantních i hospitallizovaných pacientech a formou specializovaných cvičení z dermatologie, kardiologie, pulmonologie, gastroenterologie, nefrologie a urologie, endokrinologie, neurologie a poruch chování. Ke zkoušce přistupují studenti na konci pátého ročníku studia, kteří splnili všechny studijní povinnosti. Pro získání zápočtu je třeba zvládnout a protokolárně zpracovat vyšetření, diagnostiku a terapii neznámého pacienta a absolvovat zápočtový test. Vlastní zkouška se skládá z části praktické a teoretické.
Za výuku Vnitřních nemocí psa a kočky zodpovídá doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. Z dalších učitelů kliniky se na výuce podílejí MVDr. Zita Vašáková (Filipejová), Ph.D., , , MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D., , MVDr. Miloš Vávra, MVDr. Robert Just, MVDr. Kateřina Chvátalová, Ph.D., MVDr. Barbora Šenkyříková, Ph.D.

Za výuku Vnitřních nemocí malých zvířat pro FVHE (H1CM1 a H1CM2) odpovídá dr. Schánilec. Zkouška probíhá obvykle na konci 9. semestru. Na praktické výuce se podílejí stejní učitelé jako na FVL. Výuka probíhá v 7. a 8. semestru a je zakončen zkouškou obvykle na konci 8. semestru. Na praktické výuce se podílejí stejní učitelé jako na FVL.

Choroby psů a koček (garant prof. Nečas)

Předmět Choroby psů a koček je zaměřen komplexně na zdravotní problematiku psů a koček. Výuka probíhá v 10týdenních blocích po 300 hodinách. Obsahem je syntéza poznatků a dovedností ve specializacích: vnitřní nemoci a dermatologie, kardiologie, infekce včetně parazitóz, chirurgie a ortopedie, neurologie a neurochirurgie, anesteziologie, akutní medicína a intenzivní péče, oftalmologie, otorinolaryngologie, stomatologie, reprodukce a zobrazovací diagnostiky. Jejich rozsah odpovídá významu a aktuálnosti z hlediska moderního pojetí medicíny psů a koček.

Realizace blokové výuky
V den zahájení praktické výuky na Klinice chorob psů a koček (KCHPK) (seminární místnost 1179) proběhne v 08.00 hodin informativní schůzka pro studenty v daném bloku.
Polovina studentů v příslušném bloku (dle závazného rozpisu vytvořeného na základě volby studentů) zahájí 4 týdenní praktickou výuku na KCHPK; druhá polovina studentů v příslušném bloku zahájí 4 týdenní praktickou výuku u privátních veterinárních lékařů. Po 4 týdnech se tyto skupiny vymění. Devátý týden je vyhrazen pobytu na Jednotce intenzívní péče (JIP) KCHPK, praktickým individuálním prezentacím státnicových pacientů a samostudiu. V desátém týdnu probíhá příprava na zkoušku a vlastní dílčí státní rigorózní zkouška z předmětu Choroby psů a koček.
Rámcový sylabus

  • Vnitřní nemoci psa a kočky
  • Chirurgie a ortopedie psa a kočky
  • Poruchy reprodukce psa a kočky
  • Zobrazovací diagnostika
  • Smíšená klinická ambulantní praxe nemocí psů a koček
  • Samostudium, prezentace pacienta, dílčí státní rigorózní zkouška

 
Podmínky pro udělení zápočtu
Podmínkou k získání zápočtu je:
- absolvování povinné praktické výuky v průběhu bloku
- zpracování lékařského záznamu u 3 státnicových klinických pacientů (1x vnitřní nemoci psa a kočky; 1x chirurgie a ortopedie psa a kočky; 1x poruchy reprodukce psa a kočky)
- odevzdání deníku praxe (potvrzeného příslušným veterinárním lékařem)
- stáže na Jednotce intenzívní péče (JIP) KCHPK dle rozpisu, včetně závěrečné hodnocení stáže provozním lékařem JIP
- prezentace (PowerPoint) jednoho zpracovaného státnicového pacienta před hodnotící komisí

Zápočet uděluje vyučující blokové výuky na KCHPK po splnění předepsaných náležitostí.

Způsob examinace
Zkouška je komisionální; členy zkušební komise jsou významní představitelé oboru. Student si vylosuje dvě otázky z nabídky zaměřené na zdravotní problematiku psů a koček v oblastech vyučovaných specializací: vnitřní nemoci a dermatologie, kardiologie, infekce včetně parazitóz, chirurgie a ortopedie, neurologie a neurochirurgie, anesteziologie, akutní medicína a intenzivní péče, oftalmologie, otorinolaryngologie, stomatologie, reprodukce a zobrazovací diagnostika. Do výsledného hodnocení studenta se započítává rovněž hodnocení prezentace státnicového pacienta v PowerPointu a závěrečné hodnocení stáže provozním lékařem JIP. Délka přípravy a průběh zkoušky vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007.

Dovednosti – Chirurgie a ortopedie malých zvířat (garant prof. Nečas)

Dovednosti – Vnitřní nemoci malých zvířat (garant doc. Crha)

Jde o dvousemestrovou disciplínu vyučované na FVL v českém i anglickém studijním programu, která je v souladu s kreditovým systémem vyučována v následujícím rozsahu:
Dovednosti – vnitřní nemoci psa a kočky I - rozsah 0/1, tj. 13 hodin praktické výuky v 9. semestru
Dovednosti – vnitřní nemoci psa a kočky II - rozsah 0/1, tj. 14 hodin praktické výuky v 10. semestru
Cílem disciplíny je výuka a rekapitulace základních praktických dovedností, které by měl mít absolvent automaticky zvládnuté. Výuka se skládá ze sedmi blokových cvičení (dermatologie, kožních derivátů, kardiologie, gastroenterologie, nefrologie a urologie, neurologie a onkologie). Jednotlivé bloky mají I. a II. část. Výuka je pouze praktická a probíhá pod dohledem specialisty na konkrétní orgánový systém.

Postgraduálním studium

Oborová rada Choroby psů a koček a zájmových zvířat s akreditací pro český i anglický studijní program (předseda OR prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA)