EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček / Činnost Kliniky chorob psů a koček

Činnost Kliniky chorob psů a koček

Klinika chorob psů a koček

Klinika chorob psů a koček ve stávající organizační struktuře nabyla svou podobu v roce 2003. Nejbližším organizačním předchůdcem Kliniky chorob psů a koček byla Klinika chorob malých zvířat, která vznikla v roce 1999 zásadní reorganizací klinického provozu na Fakultě veterinárního lékařství (původní dělení klinických pracovišť dle oborového zaměření transformováno na dělení podle jednotlivých druhů zvířat). Klinika byla utvořena sloučením původní I. interní kliniky, Kliniky chirurgie a ortopedie a Kliniky porodnictví, gynekologie a andrologie s tím, že do nového organizačního celku byly zařazeny obory týkající se interní medicíny, chirurgie a ortopedie, rentgenologie, a reprodukce malých zvířat.

Klinika chorob psů a koček v současné době představuje jedno z nejmodernějších veterinárních zařízení pro malá zvířata v Evropě a je organizačně členěna na Oddělení chirurgie a ortopedie (vedené prof. Nečasem), Oddělení vnitřních chorob (vedené doc. Crhou), Oddělení zobrazovacích metod (vedené dr. Proksem), Oddělení reprodukce (vedené dr. Bartoškovou) a Oddělení experimentální medicíny (vedené dr. Lorenzovou). Kvalitě odborné veterinární činnosti kromě lidského faktoru významně přispívá nejmodernější diagnostická technika a vybavení. V rámci své odborné činnosti pracoviště poskytuje nepřetržité veterinární služby pacientům z celé České republiky a ve vybraných specializacích a úkonech i ze zemí sousedních. Ročně je na klinice ošetřeno kolem 10.000 pacientů (bez kontrol a opakovaných vyšetření) a vysoký je také počet zvířat hospitalizovaných. Kromě klinické praxe a výuky studentů zajišťuje pracoviště i poradenskou a konzultační činnost pro chovatele a veterinární lékaře v ČR. Pracoviště se podílí na řešení grantových projektů. Aktivně se prezentuje na domácích i zahraničních kongresech a konferencích.


VÝUKA

Na klinice chorob psů a koček je zajišťována výuka předmětů magisterského studijního programu v českém i anglickém jazyce pro studenty obou veterinárních fakult. Na již tradiční výuku klinických předmětů: Péče o poraněná zvířata, Obecná chirurgie a anesteziologie, Zobrazovací diagnostika, Klinická propedeutika zájmových zvířat, Chirurgie a ortopedie malých zvířat, Vnitřní nemoci psů a  koček, Choroby psů a koček, navazují klinické stáže a výuka dovedností. V rámci kurikula jsou pracovištěm vyučovány a studentům nabízeny povinně volitelné předměty Miniinvazivní chirurgie, Případové studie, Tomografické zobrazovací metody, Nejčastější onemocnění kardiovaskulárního aparátu, Elektrokardiografie a echokardiografie malých zvířat. Nově je také pracovištěm zajišťována výuka předmětů v rámci DSP Choroby psů, koček a zájmových zvířat. Akademičtí pracovníci kliniky se také zásadně podílí na zajištění výuky Univerzity třetího v oboru Člověk a zvíře. V rámci tvůrčí činnosti jsou na klinice tradičně řešeny projekty IVA (Interní vzdělávací agentury) VFU Brno za aktivní účasti jak studentů pregraduálního, tak i doktorských studijních programů.

VÝZKUM

Výzkumná činnost Kliniky chorob psů a koček je zaměřena kromě klinického výzkumu v oblasti medicíny zájmových zvířat, především na experimentální a aplikovaný výzkum v oblasti vývoje a ověřování nových biomateriálů a nanotechnologií využitelných v reparativní medicíně. V rámci multioborových týmů spolupracuje klinika s předními odborníky řady akademických či výzkumných organizací, např. MU Brno, VUT Brno, AV ČR, Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnicí v Praze apod.

V prostorách klinického pracoviště se rovněž realizují výzkumné aktivity centra excelentního výzkumu Středoevropského technologického institutu (CEITEC) pod vedením prof. Nečase a dr. Prokse. Rovněž se svojí činností pracovníci kliniky podílí na spolupráci v  rámci projektu  Mezinárodního centra klinického výzkumu – ICRC Brno (ICRC) pod vedením doc. Crhy. Důležitou součástí výzkumné činnosti kliniky je realizace smluvního výzkumu, jehož cílem je ověření nových materiálů a postupů na zvířecím modelu. Tyto experimenty jsou zaměřeny zejména na problematiku zlepšení zdraví a kvality života lidí. Příkladem této spolupráce je výzkum se společností Synthesia, EllaCS, s.r.o nebo se švédskou společností Arcimboldo a holandskou společností GATT Technologies.

BUDOVY A VYBAVENÍ

Klinika chorob psů a koček je umístěna v Pavilonu klinik malých zvířat a je největším klinickým pracovištěm Fakulty veterinárního lékařství s více než 70 zaměstnanci. Je vybavena moderní recepcí pro příjem pacientů a veterinárními všeobecnými ambulancemi (chirurgie, interna, porodnictví a gynekologie), na které navazují ambulance specializované – oftalmologie, stomatologie, ortopedie, gastroenterologie, kardiologie, nefrologie a urologie, asistovaná reprodukce, andrologie, neurologie, endokrinologie, dermatologie, onkologie a hematologie. Nedílnou součástí kliniky jsou zařízení pro speciální diagnostiku – RTG, EKG, USG, EEG, EMG, artroskopie, vysokofrekvenční sonografie a počítačová tomografie. Od roku 2018 disponuje pracoviště také nejnovějším diagnostickým zařízením umožňujícím zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a nově také moderními analyzátory pro rychlé vyšetření krve.

Klinika disponuje 9 operačními sály, z toho 5 pro septické a 4 pro vysoce aseptické operační výkony. Součástí kliniky je modernizovaná jednotka intenzivní péče, rehabilitační oddělení a hospitalizační zařízení pro pacienty. Kapacita hospitalizačních boxů je 77 míst pro psy a 26 boxů pro kočky. V suterénu kliniky je umístěno separované oddělení určené pro pacienty trpící infekčními nemocemi nebo podezřelými z přenosu těchto onemocnění. Veterinární péče je poskytována na klinice soustavně po celý rok, 24 hodin denně.

V Pavilonu klinik malých zvířat se nachází také posluchárna s kapacitou 220 míst s bezbariérovým přístupem a moderní projekční technikou. Kromě toho, že slouží jako typická klinická posluchárna, je pravidelně využívána i pro výuku základních disciplín ostatních organizačních částí univerzity. Klinika chorob psů a koček má kromě toho 6 cvičeben s kapacitou 12–36 míst pro studenty, kde probíhá klinická a demonstrační výuka. Většina praktických cvičení však probíhá přímo na všeobecných a specializovaných ambulancích, v hospitalizačním provozu a na operačních sálech.

ZAJÍMAVOSTI KLINIKY

V oblasti výzkumných aktivit dosáhla Klinika chorob psů a koček v tomto roce velkého úspěchu díky projektu „Hojení rozsáhlých defektů kostí, šlach a vazů s využitím nových biomateriálů“, jehož řešitelem byl prof. Nečas. S ohledem na excelentní výstupy projektu s potenciálem širokého uplatnění v aplikační sféře, byl tento projekt navržen Agenturou zdravotního výzkumu ČR a byla mu udělena Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. 

 

VÝZNAMNÍ PROFESOŘI V HISTORII KLINIKY


Prof. MVDr. František Král – významný představitel interní medicíny, zakladatel oboru dermatologie, v letech 1931 až 1933 rektor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.

Prof. MVDr. Karel Šobra – významný internista a dlouholetý vedoucí kliniky

Prof. MVDr. Alois Hanslian – významný představitel oboru onychologie, v letech 1933–1935 rektor Vysoké školy veterinární v Brně.

Prof. MVDr. Karel Pardubský – zakladatel československé veterinární chirurgie, v letech 1937–1939 rektor Vysoké školy veterinární v Brně.

Prof. MVDr. František Jurný – významný chirurg a autor významných učebnic chirurgie, dlouholetý vedoucí chirurgické kliniky. 

Prof. MVDr. Emanuel Král – zakladatel oboru veterinární ortopedie, významně přispěl k ustanovení oddělení rentgenologie a dobudování chirurgicko-ortopedického pavilonu.

Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc. – dlouholetý představitel interní medicíny, rektor univerzity v období 1990 až 1994.

Prof. MVDr. Ján Kottman, CSc. - zásadně přispěl k rozvoji veterinární chirurgie, ortopedie koní a oboru veterinární oftalmologie.

Prof. MVDr. Ladislav Němeček, CSc. – významně přispěl k rozvoji oboru veterinární anesteziologie a stomatologie, dlouhá léta působil na 
klinice jako emeritní profesor.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – významný představitel veterinární ortopedie a chirurgie, přednosta kliniky chorob psů a koček, děkan FVL, prorektor univerzity a rektor univerzity v období 2018 až doposud.