/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Ústav dějin veterinárního lékařství

Ústav dějin veterinárního lékařství

Seznam zaměstnanců

 Vedoucí ÚSTAVU

MVDr. Karel Kovařík

+420 541 562 155

kovarikka@vfu.cz

sekretariát

Mgr. Marie Krejčí

+420 541 562 154 

krejcim@vfu.cz

V přímé odborné péči kabinetu spadajícího do společného pracoviště obou fakult VFU a FVHE jako Ústavu dějin veterinárního lékařství se nacházejí dvourozměrné historicko-dokumentační (písemné a obrazové) a trojrozměrné muzejní fondy budované v ČR od poloviny 60. let 20. století a deponované od r. 1991 v areálu VFU Brno. Ve fondech jsou obsaženy biografické materiály o životě a práci našich i zahraničních veterinárních lékařů, novinové a časopisecké výstřižky o československých veterinárních institucích, fotografické a filmové záběry z veterinární činnosti u nás od konce 19. století, veterinární nástroje, přístroje a léčiva z veterinární praxe od konce 19. století a umělecké předměty (obrazy, medaile, plastiky apod.) vztahující se k veterinárnímu prostředí.
Historicky nejvzácnější fond odborné veterinární literatury je v současné době dislokován v Ústřední knihovně Státní veterinární správy v Brně a jeho sepětí s ostatními veterinárními historickými fondy se stále udržuje a prohlubuje.

Ukázky ze všech veterinárně historických fondů jsou k vidění ve stálé expozici dějin veterinární medicíny v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie, který je umístěn v prostorách dějin veterinární medicíny (SIC, Palackého tř. 1946 /1, 4. NP, blok A). Zde se rovněž soustřeďuje zájmová činnost oborů dějin medicínsko-biologických – zejména dějin veterinární medicíny a farmacie. Ve spolupráci se sekcí dějin Společnosti veterinárních lékařů organizoval ústav v 90. letech 20. století v Brně a v Košicích česko-slovenské veterinárně historické konference a vydával publikace v edici Historia medicinae veterinariae. V roce 2000 se ústav podílel na zorganizování 31. mezinárodního kongresu Světové společnosti pro dějiny veterinární medicíny na VFU v Brně. Významně se také podílel na průběhu oslav 90. a 100. výročí založení dnešní VFU Brno.

Činnost zájemců o historii veterinární medicíny a farmacie našla institucionální zázemí v Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie, který byl zřízen na VFU Brno z rozhodnutí rektora v roce 2007. Klub sdružuje více než 50 členů a na akce jím pořádané je zván i širší okruh zájemců o historickou problematiku veterinární medicíny a farmacie.
Členové klubu navázali na činnost Sekce dějin veterinární medicíny Společnosti veterinárních lékařů, pokračují v publikační činnosti v rámci edice Historia medicinae veterinariae a podílí se na přípravě řady seminářů a kongresů a aktivně se mnohých odborných setkání účastní. Pravidelné schůze klubu se konají jednou za 14 dní v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie Ústavu dějin veterinárního lékařství VFU Brno.

Ústav dějin veterinárního lékařství každoročně zabezpečuje přípravu a realizaci tzv. Zlatých diplomů VFU Brno. Na slavnostní promoci po 50 letech od ukončení veterinárního studia přicházejí na školu i absolventi působící ve vzdálených částech světa. Tato ojedinělá a významná aktivita je účastníky i odbornou a společenskou veřejností mimořádně příznivě přijímána a hodnocena.