EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Věda, výzkum a vývoj

Věda, výzkum a vývoj

VÝZKUM NA FAKULTĚ VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Výzkum na Fakultě veterinárního lékařství je prováděn v rámci řešení nebo spoluúčasti na řešení v mezinárodních projektech, národních projektech, grantech grantových agentur a poskytovatelů, dále v rámci institucionálního výzkumu, specifického vysokoškolského výzkumu (Interní grantová agentura)  a grantech smluvní výzkumné činnosti. Fakulta dosahuje v tvůrčí činnosti jedinečných výsledků podporou excelentních výzkumných aktivit na fakultě založených na mezinárodních projektech a grantech, a  vytvářením podmínek pro výzkum v dalších problematikách odpovídajících potřebám společnosti a moderního rozvoje poznatků, s cílem vytváření nových poznatků a jejich aplikace pro společnost na úrovni  srovnatelné s dalšími významnými univerzitními a výzkumnými evropskými i světovými pracovišti. Tvůrčí činnost je realizována z prostředků institucionální podpory, prostředků specifického výzkumu, grantových agentur (zejména MŠMT, GA ČR, NAZV, IGA MZ, AZV a další) a smluvního výzkumu se zadávajícími organizacemi, institucemi a podniky. FVL se svojí činností podílí na projektech CEITEC – Středoevropský technologický institut a Mezinárodního centra klinického výzkumu – ICRC Brno.             

                                                                                                                                                                                                 

Strategickým cílem s dlouhodobým výhledem (na 10 let) je dále rozvíjet FVL jako výzkumnou instituci, rozšiřovat a  zkvalitňovat vědeckou, výzkumnou, inovační a další tvůrčí činnost v oblastech veterinárního lékařství směřující k úspěšnému získávání, řešení a zakončování projektů s uplatnitelnými výstupy. Průběžné plnění těchto cílů je uskutečňováno např. formou podpory excelentní tvůrčí aktivity na fakultě, posilováním jedinečnosti FVL v tvůrčí činnosti zaměřené na veterinární výzkum, podílením se na budování výzkumných center na VETUNI se zaměřením na vymezené oblasti problematik s potenciálem realizace výstupů v mezinárodně významných vědeckých časopisech, podporou internacionalizace tvůrčí činnosti se zapojením výzkumných týmů zahraničních univerzit a výzkumných institucí, podporou tvůrčích aktivit v rámci udržitelnosti projektu CEITEC vytvářející propojení s dalšími excelentními výzkumnými pracovišti u nás i v zahraničí, podporou tvůrčí aktivity v rámci výzkumných projektů ICRC s cílem dalšího rozvoje poznatků a  postupů v  klinické medicíně, podporou projektů začleněných v rámci národních grantových agentur zejména v problematikách odpovídajících potřebám společnosti a moderního rozvoje poznatků, podporou institucionálního výzkumu na FVL s cílem vytváření nových poznatků a jejich aplikací na úrovni srovnatelné s dalšími univerzitními a  výzkumnými evropskými i světovými pracovišti, podporou specifického výzkumu na FVL s cílem šiirokého zapojování nadaných studentů do výzkumných aktivit, a to zejména prostřednictvím IGA VFU, podporou smluvního výzkumu pro externí partnery a vytvářející podmínky pro užší výzkumnou spolupráci s praxí, podporou spolupráce s jinými vysokými školami a  výzkumnými institucemi, podporou komercionalizace výsledků tvůrčí činnosti, podporou výměny vědeckých poznatků v rámci účasti na kongresech a konferencích v Evropě i ve světě, rozšiřováním mobilit akademických pracovníků a studentů, začleňováním studentů magisterských a doktorských studijních programů do výzkumných týmů, podporou rozšiřování experimentálního zázemí FVL pro provádění experimentální výzkumné a vývojové činnosti přinášející nové teoretické poznatky a praktické zkušenosti a v neposlední řadě i podporou vytváření prostorových, přístrojových a materiálních podmínek pro rozvoj tvůrčí činnosti na vysoké úrovni. 
 

Mezi současné a perspektivní směmy výzkumu na fakultě lze považovat např. studium zoonotického potenciálu vybraných patogenů, prevence a imunoprofylaxe závažných infekčních chorob zvířat, vytváření systému hodnocení biosecurity a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, zvýšení přirozené rezistence hospodářských zvířat k infekcím, zdokonalování metod embryotransferu u hospodářských zvířat, studium imunogenomu vybraných druhů zvířat, studium fyziologických funkcí na buněčné úrovni, využití biomateriálů a nanotechnologií v reparativní chirurgii měkkých a tvrdých tkání, lékařský výzkum v oblasti kardiovaskulárních, neurologických a onkologických onemocnění, experimentální ověřování nových poznatků v humánní medicíně na vhodných animálních modelech a další.


Výsledky řešení zahraničních grantů, grantů českých grantových agentur a výsledky získané na základě institucionální podpory výzkumným organizacím a specifického vysokoškolského výzkumu i dalších projektů jsou pravidelně uplatňovány ve formě publikačních výstupů v uznatelných výstupech, zejména v mezinárodně uznaných kvalitních vědeckých časopisech. Fakulta každoročně vydává Ročenku, kde uveřejňuje publikační výstupy v oblasti vědecké, odborné a pedagogické (publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, publikace v odborných časopisech, patenty, certifikované metodiky, užitné vzory, příspěvky na mezinárodních i tuzemských konferencích a kongresech, pedagogické výstupy, monografie a kapitoly v monografiích, učebnice, kapitoly v učebnicích a skripta, doktorské disertační práce). Z celkového počtu vědeckých publikací s i mpakt faktorem je v tříletém srovnání počtu a zařazení publikovaných prací do kvalitativních kategorií patrný nárůst publikačních výstupů v časopisech Q1/Q2 a recipročně pokles publikací v časopisech kategorie Q3/Q4, přičemž v uplynulých třech letech je každoročně více než 50 % z nich uveřejněno v časopisech s kvartilem Q1/Q2. O významnosti začlenění tvůrčí činnosti fakulty v domácím a mezinárodním kontextu svědčí řada výstupů a výsledků publikovaných společně se zahraničními a domácími pracovišti. Jako příklady výstupů aplikovaného výzkumu lze uvést: Patent – 3D kolagenové porézní kompozitní nosiče buněk pro akcelerovanou regeneraci kostí; Patent: HEP, A., KUBĚNA, P., NEČAS, A. Převlečná trubice pro endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii; Certifikovaná metodika: Certifikovaná metodika  – průkaz cytomegaloviru prasat (PCMV).  Akademičtí pracovníci fakulty jsou oceňováni prestižními významnými zahraničními a českými cenami v oblasti vědy a výzkumu, jako příklady lze uvést: Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.(Cena UNESCO/L’Oreal 2015), MVDr. Michaela Paninárová, Ph.D. (European Association of Veterinary Diagnostic Imaging Award 2016), MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. (Ocenění ČAZV za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru 2017).


Fakulta veterinárního lékařství každoročně pořádá nebo se podílí na pořádání vědeckých a odborných konferencí s mezinárodní účastí, seminářů a workshopů, které umožňují setkání akademických a vědeckých pracovníků z vědecké, výzkumné a aplikační sféry. Jako příklady lze uvést každoroční podzimní Konferenci FVL pro veterinární lékaře a studenty zaměřenou na aktuální témata v medicíně malých zvířat (např. Gastroenterologie psů a koček, Kardiologie malých zvířat), každoročně spolupořádanou Buiatrickou konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Českou buiatrickou společností, která se koná dvakrát ročně a zaměřenou na řadu témat v oblasti onemocnění a preventivní medicíny malých a  velkých přežvýkavců (např. Akutní medicína u přežvýkavců, Revoluce v prevenci mastitid). Akademičtí pracovníci fakulty se aktivně účastní řady dalších konferencí a seminářů pořádaných v České republice (např. Vetmeeting, Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata a další). Fakulta dále každoročně pořádá Závěrečno konferenci Interní grantové agentury (IGA), kde jsou prezentovány především výsledky bádání studentů doktorských a magisterských studijních programů v rámci specifického vysokoškolského výzkumu. Specifický vysokoškolský výzkum prováděný studenty představuje přímé propojení vědecké a výzkumné činnosti fakulty se vzdělávací činností na fakultě, posiluje postavení studentů ve vědecké a výzkumné činnosti fakulty a otevírá další možnosti vědeckého zkoumání studentům v rámci jejich vzdělávání na fakultě.

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL