Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost je v realizována jako aktivita interdisciplinární ve spolupráci s odborníky z různých oblastí. V této souvislosti je rozvíjena spolupráce s  domácími i zahraničními pracovišti včetně účasti na organizaci odborných seminářů a kongresů. V souladu s výzkumnými aktivitami se jako prioritní jeví užší kooperace především v rámci sekce „Morfologie a fyziologie“, ale i se sesterskými morfologickými ústavy LF (LF MU Brno, LF UK Plzeň, LF UK Praha), ústavy AV ČR (ÚEM AV ČR, ÚŽFG AV ČR) a morfologickými instituty zahraničních univerzit (Freie Univ. Berlin, Zentrum der Morphologie Frankfurt am Main, Inst. Biol. Médicale Strasbourg). Spolupráce je orientována především do rozvoje laboratorních metodik, společných grantových aplikací a přednáškových aktivit (výukových témat i prezentace výsledků výzkumné činnosti). Rozsah a spektrum vědecko-výzkumné činnosti vychází z analýzy stávajících aktivit, materiálových zdrojů a možností.

V rámci Ústavu anatomie, histologie a embryologie je výzkumná aktivita a tvůrčí činnost směřována do následujících oblastí:

Ontogenetický výzkum – zaměřený na morfogenezu struktur orofaciální oblasti a řešený ve spolupráci s Histologicko-embryologickým ústavem a Anatomickým ústavem LF MU. Jedná se o nosná témata:

  • Vývoj, diferenciace a stavba slizničních struktur ústní dutiny u vybraných živočišných druhů
  • Vývoj, diferenciace a struktura smyslových epitelů u vybraných živočišných druhů

Odontologický výzkum – realizovaný v rámci spolupráce s  pracovištěm Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Je zaměřený především na vývoj a diferenciaci dentice u vybraných živočišných druhů.
Osteologický a archeoosteologický výzkum – realizovaný ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Moravským zemským muzeem, Muzeem města Brna a Ústavem archeologické památkové péče.

Aplikovaný výzkum s orientací na:

  • Stavbu kůže a kožních derivátů u vybraných živočišných druhů
  • Diferenciaci cévní stěny ve vztahu k chirurgickému využití cévních protéz
  • Vývoj a biomechanika kloubů u psů ve vztahu k různým patologickým stavům