EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / CHCI STUDOVAT / Bakalářský studijní program / Průběh přijímacího řízení / Průběh přijímacího řízení - 2022

Průběh přijímacího řízení - 2022

Zveřejnění průběhu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Veterinární asistence na Fakultě veterinárního lékařství VETUNI v roce 2022.

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Veterinární asistence na Fakultě veterinárního lékařství VETUNI probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.

Informace o přijímacích zkouškách 

Přijímací řízení probíhalo na základě celkového počtu bodů, získaných uchazeči za prospěch v 1. až 4. roce studia na střední škole (resp. posledních čtyř let studia SŠ), za maturitu z Biologie dle klasifikace a za mimoškolní aktivity.

Bodová hranice pro přijetí byla 4. 7. 2022 stanovena na 69 bodů, v rámci celého příjímacího řízení, včetně odvolacího řízení, bylo přijato celkem 115 uchazečů, kteří splnili podmínky příjímacího řízení. 

Kritéria pro vyhodnocení prospěchu ze střední školy:

Maximální počet získaných bodů za prospěch ze střední školy (1. až 4. ročník, 20 za každý ročník) 80
Maximální možný počet získaných bodů za maturitu z Biologie 20
Mimoškolní aktivity (SOČ, olympiády, jazykové certifikáty a publikace) 40
Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení 140

Konečné pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě součtu získaných bodů.

 

Informace o konání přijímacího řízení:

Termín pro ověření podmínek 24. 6. 2022 a 27. 7. 2022
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Termín skončení přijímacího řízení 31. 8. 2022

 

Informace o výsledcích přijímacího řízení:

Počet přihlášených uchazečů 176
Celkový počet přijatých uchazečů 115
Počet žádostí o přezkoumání 29
Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání 29
Počet žádostí o přezkoumání postoupených rektorovi 0
Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání 0
Celkový počet studentů zapsaných ke studiu do 1. roku studia 67