CS  |  EN
/ Home / Chci studovat / Magisterský studijní program / Průběh přijímacího řízení / Průběh přijímacího řízení - 2021

Průběh přijímacího řízení - 2021

Zveřejnění průběhu přijímacího řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VETUNI v roce 2021.

Přijímací řízení do magisterského studijního programu Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VETUNI probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a dále v souladu s  Rozhodnutím o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci čj. MSMT-6358/2021-1.

Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.

Informace o přijímacích zkouškách 

Přijímací zkouška se konala formou on-line písemného testu z biologie a chemie v rozsahu učebních osnov gymnázií.

Výsledek přijímací zkoušky a následně celkové výsledky byly zveřejněny na internetu.
Přijímací zkoušky se nemuseli účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získali v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 94.

Bodová hranice pro přijetí byla 1. 7. 2021 stanovena na 72 bodů, po vyjádření přijatých uchazečů o záměru nastoupit ke studiu byla dodatečně přijata skupina uchazečů pod čarou se 71 body.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky byly následují:

Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z chemie 37
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky 18
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z biologie 37
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky 18
Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky 74

Kritéria pro vyhodnocení prospěchu ze střední školy:

Maximální možný počet získaných bodů za prospěch ze střední školy (3. a 4. ročník) 10
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch 20

Konečné pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě součtu získaných bodů:

Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky 74
Maximální možný počet získaných bodů za prospěch 20
Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení 94

Informace o konání přijímacího řízení:

Termíny konání přijímacích zkoušek

15. 6. 2021

16. 6. 2021

17. 6. 2021

18. 6. 2021

Náhradní termín 24. a 30. 6. 2021
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Termíny a podmínky, za nichž uchazeč má možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu Každý den po vyhodnocení písemných testů.
Termín skončení přijímacího řízení 31. 8. 2021

Informace o výsledcích přijímacího řízení:

Počet přihlášených uchazečů 871
Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám 738
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí 481
Počet přijatých bez přijímací zkoušky 15
Celkový počet přijatých uchazečů 208
Počet žádostí o přezkoumání 42
Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání 0
Počet žádostí o přezkoumání postoupených rektorovi 42
Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání 0
Celkový počet studentů přijatých ke studiu do 1. roku studia 171