CS  |  EN
/ Home / Chci studovat / Magisterský studijní program / Průběh přijímacího řízení / Průběh přijímacího řízení - 2020

Průběh přijímacího řízení - 2020

Zveřejnění průběhu přijímacího řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno v roce 2020 

Přijímací řízení do Magisterského studijního programu v oboru Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.
 
Informace o přijímacích zkouškách

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů byly aktualizovány podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu Veterinární lékařství studovaného v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021.

Přijímací zkouška se konala v na základě pořadí sestaveného podle dosažených průměrů za konečné vysvědčení 3. a pololetní vysvědčení 4. ročníku studia na střední škole. U víceletých gymnázií podle jejich ročníkového ekvivalentu. Výsledky za obě vysvědčení se dále sčítají a počítá se jejich průměr.

Pořadí bylo sestaveno od nejlepšího průměru 1.00 až po průměr, který byl v přijímané skupině nejvyšší.  Uchazeči byli do stanoveného počtu pro přijetí přijímáni podle tohoto pořadí. Výsledek přijímací zkoušky byl zveřejněn na studijním portále a následně bylo poštou zasláno rozhodnutí. Následně byly celkové výsledky zveřejněny na internetu.

Informace o konání přijímacího řízení
Termín pro ověření splnění podmínek 16. 6. 2020
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Termín skončení přijímacího řízení 31. 8. 2020

Informace o výsledcích přijímacího řízení
Počet přihlášených uchazečů 735
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení 715
Celkový počet přijatých uchazečů 214
Počet žádostí o přezkoumání 59
Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání 0
Počet žádostí o přezkoumání postoupených rektorovi 59
Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání 0
Celkový počet studentů přijatých ke studiu do 1. roku studia 159