EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / JSEM STUDENT / Magisterské studium v českém jazyce / Pokyny k vypracování a obhajobě odborných prací studentů

Pokyny k vypracování a obhajobě odborných prací studentů

Zadávání ve 3.–8. semestru na pracovištích univerzity, ale i externích (např. VÚVeL, v.v.i., MENDELU apod.). Školícím pracovištěm však musí být ústav nebo klinika VETUNI.
Student, který si chce odbornou práci zapsat, předloží žádost (obsahující název tématu, stručný návrh způsobu řešení, jméno školitele a souhlas přednosty školícího pracoviště) děkanovi fakulty ke schválení. Schválené téma a jméno školitele si posluchač zapíše do výkazu o studiu. Tím se stává odborná práce závaznou studijní povinností ukončovanou zápočtem  za jednotlivé semestry (udělovaným školitelem)  a obhajobou  v 6. ročníku před komisí pro obhajobu odborné práce v rámci SRZ (celkově se zpracování odborné práce započítává jako 300 hodin praktické výuky).
Školící pracoviště garantuje finanční zabezpečení experimentální části práce. Finanční prostředky lze získat i v rámci Interní grantové agentury VFU Brno, kde i student prezenční formy studia může být řešitelem projektu.
Zpracovává se experimentální práce nebo klinická studie přinášející nové poznatky s původními daty studenta.           
Práce má obvyklé členění odborné publikace, tj.:

  • Literární přehled k tématu odborné práce
  • Cíl práce
  • Materiál a metody
  • Výsledky
  • Diskuse
  • Závěr
  • Souhrn (abstrakt)
  • Seznam citované literatury – klasické plné citace - všichni autoři, rok vydání, název práce, název časopisu (plný nebo v mezinárodně používané zkratce), ročník, strany


Příklad: WITTER K., MÍŠEK I. 1999: Time programme of the
            early tooth development in the domestic sheep (Ovis aries,
            Ruminantia). Acta Vet. Brno 68: 3-8


     - Přílohy
Rozsah odborné práce není striktně předepsán, ale neměl by být nižší než 30 normostran (tj. 1800 znaků), řádkování 1,5 nebo 2, velikost písma 12.
Definitivní verzi odborné práce ve 3 vyhotoveních (+ práce v PDF max. 10MB) spolu s posudkem školitele odevzdá student nejpozději v 6. týdnu 10týdenního „státnicového bloku“, ve kterém bude práci obhajovat. Pokud student neodevzdá odbornou práci na děkanát do konce 8. týdne, nebude již práce přijata k obhajobě v daném bloku, student je hodnocen známkou „neprospěl“.
Odbornou práci posuzuje oponent jmenovaný děkanem. Vlastní obhajoba probíhá před komisí pro obhajobu odborné práce v rámci dílčí státní rigorózní zkoušky. Tato komise je jmenována děkanem v souladu s pravidly pro složení komisí pro státní zkoušky.
V případě, že student odevzdal práci v řádném termínu (6. týden státnicového bloku), musí mít posudek oponenta k dispozici nejpozději 5 dnů před obhajobou.
Pokud dojde v hodnocení odborné práce k závažnému rozporu mezi školitelem a oponentem, jmenuje děkan dalšího oponenta. Při obhajobě se pak přihlíží k oběma oponentským posudkům.
Obhajoby práce před schválenou komisí se účastní školitel – bez hlasovacího práva a oponent. Oponent má právo hlasování v případě, že byl zároveň jmenován členem komise pro obhajobu.