EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / JSEM STUDENT / Doktorské studium v českém jazyce

Doktorské studium v českém jazyce

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025

Studium v prezenční i kombinované formě doktorského studijního programu na FVL VETUNI pro 1. – 4. ročník v akademickém roce 2024/2025 bude zahájeno ke dni 1. října 2024.
Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VETUNI se bude konat na studijní oddělení místnost č. 238, budova SIC v uvedených termínech:

1. ročník

19. 9. 2024

9:00 hod.

2. – 4. ročník
(případně 5.r.)
                   

19. 9. 2024

10:00 – 14:00 hod.

U zápisu nově přijatí studenti předloží:

  • Doklad totožnosti.
  • Doklad řádného ukončení magisterského studia (ověřená kopie diplomu), pokud nebyl dodán s přihláškou.

Studenti zapisující se do vyšších ročníků dokládají:

  • Kreditové hodnocení za uplynulé ročníky studia (kredity za ročníky kumulativně), podepsané školitelem a předsedou OR.
  • Doklady splněných povinností k založení (protokoly o absolvovaných zkouškách, publikace, doklad stáže, účast na konferencích).
  • Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány v kreditovém hodnocení s datem jejich vykonání a v systému STAG. Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu.
  • Studenti v nových programech provedou kontrolu zápisu splněných předmětů ve STAGu, případně si zápis včas zajistí.

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu S 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.

V případě zájmu o ISIC kartu se dostavíte v úředních hodinách na studijním oddělení, s dokladem o úhradě poplatku 300,- Kč za přelepku na další ak. rok, 350,- Kč za vydání nové ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol — číslo vygenerované v platebním příkazu v ev. kartě ve Stagu).

Zásady studia DSP

Kreditové hodnocení původních DSP 

Kreditové hodnocení nových DSP